TILANNERAPORTTI

25.11.2009 1 (1)

 

Pro Espoonjoki ry:n esitys Uudenmaan ympäristökeskukselle moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käytön kieltämisestä Espoonjoella, Mankinjoella ja Espoonlahden pohjukassa.

Pro Espoonjoki ry on hakenut otsikossa yksilöityä kieltoa erityisesti seuraavin perustein:

Moottoriveneily aiheuttaa kasvillisuuden irtoamista, hienontumista ja kasautumista jokisuille sekä synnyttää aallokkoa, joka aiheuttaa rantojen eroosiota. Se on johtanut penkereiden sortumiseen, puiden kaatumiseen ja jokisuiden umpeenkasvun kiihtymiseen luonnon-suojelualueella.

Vastauksessaan Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntopyyntöön on mm. Espoon ympäristölautakunta katsonut, että se ei pidä Espoonjoen ja Mankinjoen alaosien moottoriveneilykieltoa tarpeellisena. Espoon kaupunginhallitus on erimielisenä asettunut kannattamaan moottoriveneilyn sallimista Kauklahden väylälle saakka: Lausunnoissakin ongelmien sanotaan johtuvan vain rehevöitymisestä eikä veneilystä.

Rehevöityminen ei kuitenkaan aiheuta rantojen sortumista, puiden kaatumista ja jokiuomien syöpymistä. Päinvastoin: se umpeuttaa väylää. Molempien jokien suuosien kaislikko on kasvanut viime vuosina lähes umpeen. Jokivarsien viljelyksillä ei noudateta rantojen suojavyöhykkeitä, mikä on kiihdyttänyt humuksen ja saven kulkeutumista jokiuomissa. Lasilaaksoon äskettäin rakennetut kerrostalot ja tihenevä omakotirakentaminen sekä Åminneen suunniteltu lisärakentaminen lisäävät paineita jokiuomien käytölle.

Uudenmaan ympäristökeskus todennut myös Mankinjoen puolella sijaitsevan Luomanlahden kuuluvan Espoonlahden Natura-alueen suojelukohteeksi. Näin ollen kieltoa esitetään myös Luomanlahdelle.

Espoon ympäristölautakunta, kaupunginhallitus ja liikuntalautakunta eivät ole selvittäneet Espoonjoen ja Mankinjoen todellista tilaa Kauklahdenväylän alapuolisilta osilta lausuntoaan varten. Jokiuomat ovat todella kapeita, (leveys osin vain 2.5-3m) matalia, sortuneita ja kaatuneiden puiden täyttämiä. Erityisesti veneilykaudella ne ovat usein myös vähävetisiä.

Keväisin esim. kuoreiden, särkikalojen ja lahnojen kutuaikaan näkee moottoriveneiden silpomia kaloja ja möyhennettyä pohjakasvillisuutta.

Oheiset liitteissä olevat kuvat osoittavat vallitsevaa tilannetta Kauklahdenväylästä Espoonlahdelle. Kesäisin vähän veden aikaan jokiuoma on miltei tyhjä.

On todettava, että kyseiset jokiuomat soveltuvat vain kevyeen, lihasvoimalla tapahtuvaan melonta- ja soutuveneliikenteeseen. Molemmat jokiuomat ovat osiltaan Fiskarsin niemen luonnonsuojelualueella, jossa moottoroitu liikenne on muutenkin kielletty.

Uudenmaan ympäristökeskus tulee pyytämään lausunnon Pro Espoonjoki ry:ltä ennen kuin tekee lopullisen päätöksen.

 

 

Pro Espoonjoki ry, Pro Esbo å rf

Marianne Sundell      Oivi Salohonka

Pj.                         Sihteeri