Espoon kaupunki

Tekninen keskus

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN ESPOONJOKILAAKSON ESISELVITYSTÄ

pvm. 03.03.2009

 

Yleistä

Espoonjokilaakson kulttuurimaiseman ja jokilaakson luontoarvojen säilyttäminen sekä alueen kehittäminen virkistyskäytön tarpeisiin on ensiarvoisen tärkeää.

Mielekkään kokonaisuuden aikaansaamiseksi tarvitaan ehdottomasti koko alueen kattava, rakentamisen ja hoidon suunnittelua ohjaava "yleissuunnitelma", jollaisena laadittua esiselvitystä on pidettävä.

Olemmekin hyvin tyytyväisiä siitä, että työ on tehty ja siinä esitetyt suositukset hyväksytty jatkosuunnittelussa noudatettaviksi. Jatkossa pidämme tärkeänä, että selvitystä jatketaan koskemaan myös Turunväylän pohjoispuoleista aluetta.

 

Reitistöt ja niiden rakentaminen

Jokisuussa tulee pitää kiinni reittiyhteyksien – vaikkakin sekundääristen - toteuttamisesta myös jokivarteen. Kehittämissuunnitelman reitistöjä koskevassa kartassa ne on esitetty mutta vision leikkauksessa (leikkaus E-E) niitä ei ole esitetty.

Yhteydet Rantaraitille tulee toteuttaa katkeamattomiksi ja helposti havaittaviksi. Havaittavuuden parantamiseksi tulee kiinnittää huomiota myös reiteille sijoitettaviin opasteisiin.

Pääreittien tarkempi sijoitus tulee suunnitella reitinosakohtaisesti niin, että reitistön ja jokiuoman väliin jää riittävä suojavyöhyke. Suojavyöhykkeen minimietäisyytenä tulisi kaikkialla pitää 10 m.

Reittien tasaukset tulee suunnitella niin, että vältetään sadevesien valuminen suoraan jokeen.

Mahdollisesti valaistuja pääreittiyhteyksiä täydentävien sekundääristen reittien leveydet tulee pitää maltillisina ja niiden valaistustarve tulee harkita huolellisesti, jotta niillä olisi mahdollista säilyttää "tuntuma" luontoon eikä luontoarvoja tarpeettomasti vaarannettaisi.

Jokivarren pensaita ja puustoa tulisi raivata asiantuntemuksella ja säännöllisesti niin, että myös näköyhteys joelle syntyisi riittävän monin paikoin. Myös pääreiteiltä tulisi avautua näköyhteys joelle niillä paikoin, missä se voidaan aikaansaada luonnon monimuotoisuuden säilymistä vaarantamatta.

Huomioon otettavat muut suunnitelmat ja selvitykset

Laaditun selvityksen lähtötiedoissa ei ole mainittu v. 2008 laadittua Espoon virtavesiselvitystä, joka tulee kuitenkin huomioida jatkosuunnittelussa mm. Pappilanmäen purokäytävän ympäristöä suunniteltaessa.

Sanomattakin on selvää, että niin ikään v. 2008 laaditussa Espoonjoen suojelusuunnitelmassa esitetyt näkökohdat tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Kirkkojärven ympäristön suunnittelussa tulee ottaa huomioon Kirkkojärven palauttamista koskevat suunnitelmat ja tehdyt esiselvitykset niin, etteivät nyt tehtävät jatkosuunnitelmat ja tehtyjen tai tehtävien suunnitelmien toteuttaminen myöhemmin muodostu esteeksi Kirkkojärven palauttamiselle.

Aikataulu

Reittien toteutuksen aikataulu ja vaiheistus tulisi suunnitella niin, että jokilaaksoon mahdollisimman pian aikaansaataisiin mahdollisimman kattava ja ennen kaikkea katkeamaton reittiyhteys. Tarvittaessa alkuvaiheessa puuttuvat pääreitit voitaisiin rakentaa ensin hierarkialtaan sekundääristen yhteyksien tasoisina.

 

 

Pro Espoonjoki ry osallistuu mielellään jatkosuunnitteluun ja ottaa kantaa laadittaviin suunnitelmiin jo selvitysvaiheessa.

 

 

 

Espoossa, 28. elokuuta 2009

 

 

 

Pro Espoonjoki ry