Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

 

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN KULLONSILLAN ASEMAKAAVOITUSTA

Alue 712900

 

 

 

 

Alue kuuluu Pitkäjärven ja Espoonjoen valuma-alueeseen sen läpi virtaavan Ronikonpuron kautta.

Tehdyn luontoselvityksen mukaan erillistä Natura-arviota ei ole katsottu tarpeelliseksi tehdä. Jotta suunnitellut toimenpiteet eivät myöskään tosiasiallisesti heikentäisi luontoarvojen säilymistä Natura-alueella, ei Matalajärven kuormittamista tule lisätä – ei vesimäärällisesti eikä ravinteellisesti.

Kaavassa tulee edellyttää pysäköinti- ja liikennealueiden päällystämistä ja alueiden sadevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota (mm. lastauspaikat).

Kaava-aineistossa ei ole erityistä mainintaa laadituista Espoon Pitkäjärven ja Lippajärven kunnostussuunnitelmista (esim. Jyväskylän yliopisto, Ympäristöntutkimuskeskus, tutkimusraportti 106/2006) tai niiden huomioon ottamisesta.
Pitkäjärven tilan pitäminen edes nykyisellä tasollaan edellyttää kuitenkin, ettei järven ulkoista kuormitusta päästetä kasvamaan nykyisestään. Ja järven virkistyskäytön parantamiseksi tarpeellisen kunnostuksen kannaltakin keskeisin toimenpide on juuri ulkoisen kuormituksen vähentäminen.

 

 

Espoossa, 1.9.2009

 

 

 

Pro Espoonjoki ry

Marianne Sundell      Oivi Salohonka

Pj.                             Siht.