Espoon kaupunki

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Teknisen ja ympäristötoimen kirjaamo

PL 4, 02070 ESPOON KAUPUNKI

 

 

MIELIPIDE KOSKIEN BODOMIN KARTANON ASEMAKAAVOITUSTA

Alue 712000

 

Yleistä

Asemakaavoitettava alue on voimassa olevassa yleiskaavassa merkitty kokonaisuudessaan kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi ympäristöksi.

Vaikka olisi perusteltua poiketa yleiskaavan osoittamasta käyttötarkoituksesta, alueelle suunniteltavan ja toteutettavan rakentamisen tulee silti kaikilta osin olla ympäristöön sopivaa ja miljöön ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä tukevaa.

Rakennusten sijoittelu tulee toteuttaa niin, että merkittävää puustoa säilyisi mahdollisimman paljon.

 

Vaikutukset Matalajärveen ja Bodominjärveen

Kaavamääräyksiin sisällytettäväksi esitetyn, sinänsä oikeansisältöisen, 3 §:n toteutumisen varmistamiseksi tulisi teettää erillinen selvitys hulevesistä ja esittää jo kaavassa ohjeelliset paikat hulevesille (aluevaraukset).

5§:n mukaisten vesialueiden suojavyöhykkeiden tulisi olla esitettyä leveämmät, vähintään 30 m.

Ravinnekuormituksen kasvamisen välttämiseksi tulisi myös koko Bodominjärven ranta-alue varustaa s-3 merkinnällä esitetyn s-1:n sijaan.

 

Vaikutukset Natura-alueelle

Natura-arvion teettämistä tulisi harkita - asemakaavoituksen vaikutukset Natura-arvoihin tulee selvittää ja arvioida huolellisesti tehtyjen alustavien suunnitelmien ja laadittavan hulevesiselvityksen pohjalta.

Korttelin 83100 s-3 merkinnällä varustettu alue SL-alueen reunassa tulisi olla esitettyä leveämpi, vähintään 30 m.

 

 

Vaikutukset alueen eläimistöön

Asemakaavassa tulee antaa määräykset valaistuksen toteuttamisesta niin, että valaistuksen haittavaikutukset eläimille, erityisesti linnustolle jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Muuta huomattavaa

Erityismerkinnän "Istutettava alueen osa/Luonnontilaisena säilytettävä alueen osa" sisältö tulee täsmentää yksiselitteiseksi. Ensisijaisena vaatimuksena tulee olla olemassa olevan puuston ja myös muun kasvillisuuden (esim. pähkinäpensaat) säilyttäminen. Toissijaisesti tulee alueet vaatia istutettavaksi - siellä missä puusto jostain syystä on tuhoutunut.

Tonteille sallittavien rakennusten lukumäärä ei käy ilmi asemakaavasta.

Kaavassa ei ole näytetty kevyen liikenteen yhteyksiä (polut) AH -alueille.

 

 

 

Espoossa, 30. kesäkuuta 2009

 

 

 

Pro Espoonjoki ry