PÖYTÄKIRJA

Edustajiston vuosikokous 16.3.2010

 

Aika: 16.3.2010, klo 18.00
Paikka: Esbo Hembygdsförening, Gamla Lagstadsvägen 4, Esbo

Läsnä: Viralliset kokousedustajat on lueteltu kohdassa 3 sekä muut läsnäolijat kohdassa 5.

Puheenjohtaja Marianne Sundell toivotti kokousväen tervetulleeksi klo 18.10. Tilaisuus aloitettiin kahvitarjoilulla ja Erkki Oikarisen lausumalla runolla Oodi Espoonjoelle.

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Marianne Sundell avasi kokouksen klo 18.15.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Matikka, sihteeriksi Oivi Salohonka.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Oikarinen sekä Jorma Lehto. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan viralliset kokousedustajat

Kokouksen viralliset osanottajat ovat alla olevassa osanottajaluettelossa. Valtakirjoja toimitettiin 16 kappaletta 14 eri jäsenyhdistykseltä.

Solveig Forsberg, Esbo hembygdsförening rf

Juha Vepsäläinen, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kimmo Sierimo, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kai Haapamäki, Jupperin Omakotiyhdistys ry

Kalle Sohlberg, Laaksolahden huvilayhdistys ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Unto Meronen, Järvenperän Omakotiyhdistys ry

Erkki Oikarinen, Espoo Rowing

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Marjo Matikka, Espoon Vihreät ry

Mirja Rasa, Keski-Espoon Pienkiinteistöyhdistys ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon kunnallisjärjestö ry

Seppo Kannelsalo, Viherlaaksolaiset ry

Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

Karl-Gustav Lundell, Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut oli toimitettu sääntöjen mukaisesti viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenyhdistyksille.
Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5. Todetaan muut läsnäolijat

Muina kuin varsinaisina edustajina paikalla olivat hallituksen pj Marianne Sundell, sihteeri Oivi Salohonka sekä jäsenet Juhani Kytö ja Benita Åkerlund sekä Erkki Lindell.

6. Hyväksytään kokouksen esityslista

Esityslistaksi hyväksyttiin kokouskutsun mukana lähetetty esityslista, joka on liitteenä.

7. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

Yhdistyksen pj Marianne Sundell kävi läpi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Toimintakertomus laitetaan yhdistyksen kotisivulle. Tilintarkastuskertomus esitettiin kokoukselle.

8. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin ja päätettiin myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

Yhdistyksen sihteeri Oivi Salohonka kävi läpi hallituksen laatimat toimintasuunnitelmaehdotukset 2010 ja 2011. Toimintasuunnitelmat vahvistettiin lisäyksin vuosille 2010 ja 2011.

Marianne Sundell esitteli tulo- ja menoarviot vuosille 2010 ja 2011. Päätettiin liittää erillisprojektien budjetit liitteeksi. Tulo- ja menoarviot hyväksyttiin ja ne laitetaan toimintasuunnitelmien kanssa yhdistyksen kotisivulle.

Keskusteltiin jäsenmaksujärjestelmän uudistamisesta sääntöuudistuksen yhteydessä. Päätettiin pitää kunniajäsenyys maksuttomana ja muut liittymis- ja jäsenmaksut ennallaan:
-liittymismaksu 33,00 € ja perusjäsenmaksu 20,00 €, lisäosuus 4 €.

- Jäsenyhdistysten vuosimaksut lasketaan siten, että vuosimaksun perusosaan lisätään jäsenmääräkertoimella kerrottu vuosimaksun lisäosa. Vuosimaksu on perusosa jäsenmäärän ollessa alle 200 jäsentä ja nousee lisäkertoimella aina kun jäsenmäärä kasvaa alkavaa 200 jäsentä kohden yhdellä sekä tuhannen (1 000) jäsenen jälkeen kerroin ei enää kasva.

Jäseniä 1-199 200-399 400-599 600-799 800-999 1000>
Lisäkerroin 0 1 2 3 4 5
Jäsenmaksu € 20 24 28 32 36 40

- kannatusjäsenmaksu henkilöjäsenelle 85,00 € ja yhteisöjäsenelle vähintään 170,00 € siten että hallitus voi nostaa yhteisön kannatusjäsenmaksua tapauskohtaisesti.

 

10. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä

Sääntöjen mukaan hallitukseen voidaan valita enintään 10 varsinaista ja 5 varajäsentä puheenjohtajan lisäksi. Näiden lisäksi voidaan kutsua joko hallituksesta tai ulkopuolelta sihteeri ja taloudenhoitaja. Päätettiin valita hallitukseen jäseniä maksimimäärä.

11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

Puheenjohtajaksi esitettiin Marianne Sundellia Laaksolahden Huvilayhdistys ry:stä, joka valittiin yksimielisesti.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä/varajäsenistä:

Unto Meronen, Järvenperän oky ry

Pekka Vakkuri, Keskustan Espoon Kunnallisjärjestö ry

Maire Vartiainen, Keskustan Kanta-Espoon Paikallisyhdistys ry

Kenneth Schröder, Veinin Omakotiyhdistys ry

Rainer Lahti, Kirkkojärvi takaisin ry

Benita Åkerlund, Esbo Hembygdsförening rf

Kati Tauriainen, Kuninkaantie-Pihlajarinne Omakotiyhdistys ry

Erkki Oikarinen, Espoo Rowing

sekä uusina jäseninä

Kai Haapamäki, Jupperin oky ry

Erkki Lindell, Espoon Vihreät ry

Varajäseniksi valittiin entisen hallituksen jäsenistä/varajäsenistä:

Kauno Pollari, Kuninkaantie-Pihlajarinne oky ry

Jorma Lehto, Lippajärveläiset ry

Pasi Raipola Espoon Ympäristöyhdistys ry (valtuutus toimitettava)

Veikko Solantie, Espoon Ympäristöyhdistys ry (valtuutus toimitettava)

sekä uutena varajäsenenä

Asko Tuominen Keskustan Pohjois-Espoon paikallisyhdistys ry (valtuutus toimitettava)

Hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan.

12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa

Tilintarkastajiksi valittiin suostumuksensa antaneet Sirkka-Liisa Korkala ja Esko Uotila.
Varatilintarkastajiksi valittiin Teuvo Tikkanen ja Marjo Matikka.

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Kokouskutsussa ei ollut muita asioita.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45.
Kokous kiitti sihteeri Oivi Salohonkaa ja kaavatyöryhmän puheenjohtajaa Kati Tauriaista ahkerasta työstä yhdistyksen hyväksi.

 

Marjo Matikka                     Oivi Salohonka

Puheenjohtaja                     Sihteeri

 

Pöytäkirja tarkastettu

Espoossa __.__.2010

 

Erkki Oikarinen                     Jorma Lehto